Warning: Declaration of art_MenuWalker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/metanost/domains/powroclawiuprzewodnik.pl/public_html/wp-content/themes/bbjk001/core/navigation.php on line 0

Warning: Declaration of art_MenuWalker::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/metanost/domains/powroclawiuprzewodnik.pl/public_html/wp-content/themes/bbjk001/core/navigation.php on line 0

Warning: Declaration of art_MenuWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/metanost/domains/powroclawiuprzewodnik.pl/public_html/wp-content/themes/bbjk001/core/navigation.php on line 0

Warning: Declaration of art_MenuWalker::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/metanost/domains/powroclawiuprzewodnik.pl/public_html/wp-content/themes/bbjk001/core/navigation.php on line 0

Warning: Declaration of art_PageWalker::start_lvl(&$output) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/metanost/domains/powroclawiuprzewodnik.pl/public_html/wp-content/themes/bbjk001/core/navigation.php on line 0

Warning: Declaration of art_PageWalker::end_lvl(&$output) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/metanost/domains/powroclawiuprzewodnik.pl/public_html/wp-content/themes/bbjk001/core/navigation.php on line 0

Warning: Declaration of art_PageWalker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/metanost/domains/powroclawiuprzewodnik.pl/public_html/wp-content/themes/bbjk001/core/navigation.php on line 0

Warning: Declaration of art_PageWalker::end_el(&$output, $page) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/metanost/domains/powroclawiuprzewodnik.pl/public_html/wp-content/themes/bbjk001/core/navigation.php on line 0

Warning: Declaration of art_CategoryWalker::start_lvl(&$output) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/metanost/domains/powroclawiuprzewodnik.pl/public_html/wp-content/themes/bbjk001/core/navigation.php on line 0

Warning: Declaration of art_CategoryWalker::end_lvl(&$output) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/metanost/domains/powroclawiuprzewodnik.pl/public_html/wp-content/themes/bbjk001/core/navigation.php on line 0

Warning: Declaration of art_CategoryWalker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/metanost/domains/powroclawiuprzewodnik.pl/public_html/wp-content/themes/bbjk001/core/navigation.php on line 0

Warning: Declaration of art_CategoryWalker::end_el(&$output, $page) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/metanost/domains/powroclawiuprzewodnik.pl/public_html/wp-content/themes/bbjk001/core/navigation.php on line 0
Wycieczki z przewodnikiem | Wrocław, Dolny Śląsk, Polska
Get Adobe Flash player

Wita­my serdecznie na mojej stron­ie inter­ne­towej.
Nazy­wam się Boże­na Bebel. Jestem prze­wod­niczką po Wrocław­iu i Dol­nym Śląsku. Zaj­mu­ję się również pilotażem na tere­nie Pol­s­ki. Posi­adam wielo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy z turys­ta­mi pol­ski­mi jak i z kra­jów niemieck­o­języ­cznych. Moja solid­na wiedza kra­joz­naw­cza i zna­jo­mość warunk­ów lokalnych jest gwaran­tem fachowo zor­ga­ni­zowanej wyciecz­ki.


Twój czas jest dla mnie najważniejszy

 

Odpocznij na wspani­ałych i pro­fesjon­al­nych wycieczkach, bard­zo dale­kich i tych bard­zo blis­kich…

 

Boże­na Bebel
Prze­wod­nik Turysty­czny

Bożena Bebel

003 001 002

 

 

Moje usługi

Moje usłu­gi zaw­ier­a­ją:

  • prze­wod­nict­wo i pilotaż
  • rez­erwację noclegów i posiłków
  • rez­erwację i zakup biletów wstępu
  • kom­plek­sową orga­ni­za­cję imprez

Wycieczki po Wrocławiu

 

Wrocław jest his­to­ryczną stolicą Śląs­ka. Jest najwięk­szym ośrod­kiem życia gospo­dar­czego i umysłowego wojew­ództwa dol­nośląskiego i całego Nado­drza. Liczące około 650 tysię­cy mieszkańców mias­to jest czwartym co do wielkoś­ci w kra­ju po Warsza­wie, Łodzi i Krakowie.

Leży pośrod­ku Niziny Śląskiej, na roz­ciętej pradoliną Odry Równinie Wrocławskiej.

Jako jeden z najwięk­szych w kra­ju ośrod­ków życia naukowego sku­pia wiele wyższych uczel­ni z Uni­w­er­sytetem i Politech­niką na czele, w których ksz­tałci się około 135 tysię­cy stu­den­tów.

Wrocław to mias­to spotkań, tutaj Wschód spo­tyka się z Zacho­dem. W swo­jej pon­ad

tysią­clet­niej his­torii był miastem pol­skim, czeskim, aus­tri­ackim, pruskim, niemieckim, od 1945 roku jest ponown­ie miastem pol­skim.

Wrocław to mias­to pełne zie­leni, położone na 12 wys­pach, połąc­zonych pon­ad 100 mosta­mi.

To mag­iczne miejsce naszego kra­ju inspiru­je nas nieustan­nie do poz­nawa­nia geografii, his­torii i kul­tury mias­ta i regionu.

Z pewnoś­cią warte zobaczenia są: najpiękniejsza sala barokowa „Aula Leopold­ina“; wspani­ałe barokowe kaplice kat­e­dralne; Hala Stule­cia — epokowe osiąg­nię­cie mod­ern­izmu, obiekt UNESCO.

Pod­czas zwiedza­nia moż­na odpocząć w uroczym Ogrodzie Japońskim i zach­wycić się gra­jącą fontan­ną z efek­tami muzy­czno-świ­etl­ny­mi.

Zaprasza­my Państ­wa do zwiedzenia mias­ta Wrocław­ia, do szczegółowego poz­na­nia jego przeszłoś­ci i ter­aźniejs­zości.

Cen­nik

Wycieczki po Dolnym Śląsku

Dol­ny Śląsk to część krainy his­to­rycznej Śląs­ka, położonej w połud­niowo-zachod­niej Polsce nad środ­kową Odrą, wchodzącej w skład wojew­ództw opol­skiego, dol­nośląskiego i lubuskiego (według trady­cji his­to­rycznej skrawek Dol­nego Śląs­ka zna­j­duje się również w  Czechach). Kraina ta związana jest z plemie­niem Ślężan, zamieszku­ją­cym tere­ny środ­kowej częś­ci Dol­nego Śląs­ka, wokół góry Ślęży oraz nad rzeką Ślęzą aż po oko­lice Wrocław­ia. Od nich wywodzi się nazwa Śląsk.

Połud­niową granicę Dol­nego Śląs­ka wyz­naczają wododzi­ałowe grz­bi­ety Sude­tów na pograniczu pol­sko-czeskim, zachod­nią granicę od 1945 stanowi Nysa Łuży­cka, północ­ną pradolina Baryczy i połud­niowe rubieże Wielkopol­ski (poz­nańskiego i kaliskiego). Granicę wschod­nią stanow­iła kiedyś leś­na prze­sieka, jed­nak obec­nie bieg­nie ona wzdłuż doliny dol­nej Nysy Kłodzkiej, doliny Sto­brawy przez Namysłów i Syców do Wzgórz Trzeb­nic­kich i źródeł Baryczy.

Dol­ny Śląsk to kraina atrak­cyjna, z piękny­mi mias­tami i zad­banymi wsi­ami, z mal­own­iczymi dolina­mi dorzecza Odry, boga­ta w lasy, a na połud­niu kuszą­ca liczny­mi pas­mami Przedgórza i samych Sude­tów, jakże różnorod­nych geo­log­icznie i kra­jo­bra­zowo.

Dol­ny Śląsk to miejsce mag­iczne. Liczne dziejowe zawirowa­nia, wojny i najazdy spraw­iły, że jak w wielkim tyglu zmiesza­ły się tutaj wpły­wy wielu kul­tur.

Kraina Dol­nośląska usiana jest zamka­mi i pała­cami. Wędru­jąc odkry­je­cie Państ­wo wiele tajem­niczych podzie­mi, roman­ty­cznych parków przy dawnych rezy­denc­jach, przy­drożnych kapliczek, krzyży pokut­nych i sank­tu­ar­iów.

Wspaniale zor­ga­ni­zowane par­ki kra­jo­bra­zowe w licz­bie 12 oraz dwa par­ki nar­o­dowe, są przykła­dem ochrony zasobów przy­rod­niczych oraz pielę­gnacji dziedz­ictwa kul­tur­owego.

Zaprasza­my Państ­wa na wspani­ałą przy­godę odkry­wa­nia mag­icznych miejsc Zie­mi Dol­nośląskiej.

Cen­nik

 

Wycieczki po Polsce

Pol­ska, kraj o pon­ad tysią­clet­niej his­torii, bogatej trady­cji i imponu­ją­cym dorobku kul­tur­owym. To jeden z najwięk­szych kra­jów Europy z sze­rokim dostępem do Morza Bał­ty­ck­iego. Pol­ska leży w cen­trum kon­ty­nentu europe­jskiego, w miejs­cu gdzie spo­tyka się Wschód z Zacho­dem.

W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest, tym samym Pol­ska znalazła się w łacińskim kręgu kul­tur­owym.

Mimo ogrom­nych zniszczeń wojen­nych w II wojnie świa­towej Pol­ska zachowała wiele pom­ników his­torii i kul­tury o znacze­niu świa­towym. 19 z nich — w 13 różnych kat­e­go­ri­ach — zna­j­duje się na liś­cie świa­towego dziedz­ictwa Kul­tury UNESCO.

Pol­ska to kraj fas­cynu­jący zarówno swo­ją his­torią, kul­turą i muzyką, oby­cza­jem, ludową pieśnią i piosenką, a także gościn­noś­cią…..

Zadzi­wia również różnorod­noś­cią kra­jo­brazu, od morza poprzez krainę jezior, nizin z mal­own­iczymi łana­mi zbóż, krainę pagórków i fas­cynu­ją­cych gór.

Cen­nik

Bożena Bebel

Wrocław

Świdnica Krzyżowa Książ

Okolice Wrocławia

Żmigród Milicz Dolina Baryczy