Get Adobe Flash player

Witamy serdecznie na mojej stronie inter­ne­towej.
Nazy­wam się Bożena Bebel. Jestem prze­wod­niczką po Wrocławiu i Dol­nym Śląsku. Zaj­muję się również pilotażem na tere­nie Pol­ski. Posi­adam wielo­let­nie doświad­cze­nie w pracy z turys­tami pol­skimi jak i z kra­jów niemieck­o­języ­cznych. Moja solidna wiedza kra­joz­naw­cza i zna­jo­mość warunków lokalnych jest gwaran­tem fachowo zor­ga­ni­zowanej wycieczki.


Twój czas jest dla mnie najważniejszy

 

Odpocznij na wspani­ałych i pro­fesjon­al­nych wycieczkach, bardzo dale­kich i tych bardzo bliskich…

 

Bożena Bebel
Prze­wod­nik Turystyczny

Bożena Bebel

003 001 002

 

 

Moje usługi

Moje usługi zawierają:

  • prze­wod­nictwo i pilotaż
  • rez­erwację noclegów i posiłków
  • rez­erwację i zakup biletów wstępu
  • kom­plek­sową orga­ni­za­cję imprez

Wycieczki po Wrocławiu

 

Wrocław jest his­to­ryczną stolicą Śląska. Jest najwięk­szym ośrod­kiem życia gospo­dar­czego i umysłowego wojew­ództwa dol­nośląskiego i całego Nado­drza. Liczące około 650 tysięcy mieszkańców miasto jest czwartym co do wielkości w kraju po Warsza­wie, Łodzi i Krakowie.

Leży pośrodku Niziny Śląskiej, na roz­ciętej pradoliną Odry Równinie Wrocławskiej.

Jako jeden z najwięk­szych w kraju ośrod­ków życia naukowego sku­pia wiele wyższych uczelni z Uni­w­er­sytetem i Politech­niką na czele, w których ksz­tałci się około 135 tysięcy studentów.

Wrocław to miasto spotkań, tutaj Wschód spo­tyka się z Zacho­dem. W swo­jej ponad

tysią­clet­niej his­torii był miastem pol­skim, czeskim, aus­tri­ackim, pruskim, niemieckim, od 1945 roku jest ponownie miastem polskim.

Wrocław to miasto pełne zie­leni, położone na 12 wys­pach, połąc­zonych ponad 100 mostami.

To mag­iczne miejsce naszego kraju inspiruje nas nieustan­nie do poz­nawa­nia geografii, his­torii i kul­tury miasta i regionu.

Z pewnoś­cią warte zobaczenia są: najpiękniejsza sala barokowa „Aula Leopold­ina“; wspani­ałe barokowe kaplice kat­e­dralne; Hala Stule­cia — epokowe osiąg­nię­cie mod­ern­izmu, obiekt UNESCO.

Pod­czas zwiedza­nia można odpocząć w uroczym Ogrodzie Japońskim i zach­wycić się gra­jącą fontanną z efek­tami muzyczno-świetlnymi.

Zapraszamy Państwa do zwiedzenia miasta Wrocławia, do szczegółowego poz­na­nia jego przeszłości i teraźniejszości.

Cen­nik

Wycieczki po Dolnym Śląsku

Dolny Śląsk to część krainy his­to­rycznej Śląska, położonej w południowo-zachodniej Polsce nad środ­kową Odrą, wchodzącej w skład wojew­ództw opol­skiego, dol­nośląskiego i lubuskiego (według trady­cji his­to­rycznej skrawek Dol­nego Śląska zna­j­duje się również w  Czechach). Kraina ta związana jest z plemie­niem Ślężan, zamieszku­ją­cym tereny środ­kowej części Dol­nego Śląska, wokół góry Ślęży oraz nad rzeką Ślęzą aż po oko­lice Wrocławia. Od nich wywodzi się nazwa Śląsk.

Połud­niową granicę Dol­nego Śląska wyz­naczają wododzi­ałowe grz­bi­ety Sude­tów na pograniczu polsko-czeskim, zachod­nią granicę od 1945 stanowi Nysa Łuży­cka, północną pradolina Baryczy i połud­niowe rubieże Wielkopol­ski (poz­nańskiego i kaliskiego). Granicę wschod­nią stanow­iła kiedyś leśna prze­sieka, jed­nak obec­nie bieg­nie ona wzdłuż doliny dol­nej Nysy Kłodzkiej, doliny Sto­brawy przez Namysłów i Syców do Wzgórz Trzeb­nic­kich i źródeł Baryczy.

Dolny Śląsk to kraina atrak­cyjna, z pięknymi mias­tami i zad­banymi wsi­ami, z mal­own­iczymi dolinami dorzecza Odry, bogata w lasy, a na połud­niu kusząca licznymi pas­mami Przedgórza i samych Sude­tów, jakże różnorod­nych geo­log­icznie i krajobrazowo.

Dolny Śląsk to miejsce mag­iczne. Liczne dziejowe zawirowa­nia, wojny i najazdy spraw­iły, że jak w wielkim tyglu zmieszały się tutaj wpływy wielu kultur.

Kraina Dol­nośląska usiana jest zamkami i pała­cami. Wędru­jąc odkry­je­cie Państwo wiele tajem­niczych podziemi, roman­ty­cznych parków przy dawnych rezy­denc­jach, przy­drożnych kapliczek, krzyży pokut­nych i sanktuariów.

Wspaniale zor­ga­ni­zowane parki kra­jo­bra­zowe w licz­bie 12 oraz dwa parki nar­o­dowe, są przykła­dem ochrony zasobów przy­rod­niczych oraz pielę­gnacji dziedz­ictwa kulturowego.

Zapraszamy Państwa na wspani­ałą przy­godę odkry­wa­nia mag­icznych miejsc Ziemi Dolnośląskiej.

Cen­nik

 

Wycieczki po Polsce

Pol­ska, kraj o ponad tysią­clet­niej his­torii, bogatej trady­cji i imponu­ją­cym dorobku kul­tur­owym. To jeden z najwięk­szych kra­jów Europy z sze­rokim dostępem do Morza Bał­ty­ck­iego. Pol­ska leży w cen­trum kon­ty­nentu europe­jskiego, w miejscu gdzie spo­tyka się Wschód z Zachodem.

W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest, tym samym Pol­ska znalazła się w łacińskim kręgu kulturowym.

Mimo ogrom­nych zniszczeń wojen­nych w II wojnie świa­towej Pol­ska zachowała wiele pom­ników his­torii i kul­tury o znacze­niu świa­towym. 19 z nich — w 13 różnych kat­e­go­ri­ach — zna­j­duje się na liś­cie świa­towego dziedz­ictwa Kul­tury UNESCO.

Pol­ska to kraj fas­cynu­jący zarówno swoją his­torią, kul­turą i muzyką, oby­cza­jem, ludową pieśnią i piosenką, a także gościnnością…..

Zadzi­wia również różnorod­noś­cią kra­jo­brazu, od morza poprzez krainę jezior, nizin z mal­own­iczymi łanami zbóż, krainę pagórków i fas­cynu­ją­cych gór.

Cen­nik

Bożena Bebel

Wrocław

Świdnica Krzyżowa Książ

Okolice Wrocławia

Żmigród Milicz Dolina Baryczy